TAHUN HIJRIYAH

Masehi Hijriyah

My Music

Jam

JADWAL WAKTU SHOLAT

jadwal-sholat

ABBY KALENDER

AbbyZz

WAKTU SHOLAT

JADWAL SHOLAT

jadwal-sholat

Kalender Hijriyah

Masehi HijriyahPerhitungan pada sistem konversi Masehi – Hijriah ini memungkinkan terjadi selisih H-1 atau H+1 dari tanggal seharusnya untuk tanggal Hijriyah

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Bahasan Tayamum Versi Sunda

Oleh Admin 27-09-2013 06:51:27

BAB TAYAMUM

 

Dalil Tayamum :

عن ابن عمر رضي الله عنهما. اَنَّ رسول الله صلعم. قال: اَلتَّيَمُمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. روه الحاكم

“Hadits katampi ti Ibnu ‘Umar (Abdulloh). Bahwa Sa estuna kang jeung Rosul SAW. Ngadawuh ; ari tayamum eta dua kali usapan, hiji ngusap wajah/ beungeut, dua ngusap dua panangan dugi kana dua siku”. (H.R Imam Hakim)

Bahasan anu aya hubunganana jeng tayamum nyaeta :

I.Ta’rif Tayamum

II.Hukum Tayamum

III.Sebab-sebab Tayamum

IV.Syarat-syarat Tayamum

V.Fardlu Tayamum

VI.Pembatalan Tayamum

VII.Pasunnatan Tayamum

 

I.Ta’rif Tayamum.

v Lughot :أَلْقَصْدُ                                                                                     

“Kadar-kadar neja (ngamaksud)”.

v Istilah   :اِيْصَالُ الْتُّرَابِ إِلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِنِيَّةٍ مَخْصُوْصَةٍ                               

“Nganepikeun taneuh kana rarai sareng panangan kalawan make niat anu tangtu”.

II.Hukum Tayamum.

 1. Wajib

Dimana euweuh cai, atawa aya caimah ngan sieun cilaka dimana make eta cai.

 1. Mubah

Nyaeta dimana-mana jalma sehat bari aya cai, ngan eta cai kudu dibeuli kuharga anu leuwih mahal tina harga biyasana, anu nyangka kana ayana cai dina salah sahiji waktu sholat.

 

 1. Makruh

Nyaeta ngabalikan tayamum samemeh dipakena tayamum anu kahiji.

 1. Haram

v  Sarta sah, nyaeta tayamum make taneuh meunang ngagashab.

v  Henteu sah, nyaeta tayamum bari aya cai.

III.Sebab-sebab Tayamum.

 1. فَقْدُ الْمَاءِ (teu ayana cai), boh rek ceuk       (henteu manggihan cai saenggeus neyangan cai kira-kira jarak 300 siku atawa 10 meter, atawa nepi kana 9000 siku nyaeta 4,5 km). Atawa ceuk syara’, ieu aya opat gambaran ;
 • Aya cai ngan kudu dibeuli ku harga anu leuwih mahal tina biyasana.
 • Yaqin ayana cai, ngan antara eta jalma jeung cai aya anu ngahalangan anu matak nyilakakeun kana badan. Seperti sato galak, atawa musuh dll.
 • Aya cai, ngan sieun geringna leuwih parah bilamana make eta cai.
 • Aya cai, ngan eta cai dibutuhkeun ku hayawan anu dimulyakeun ku syara’, hartina lamun eta hayawan henteu nginum kana eta cai, maka bakal paeh. Anapon hayawan anu henteu dimulyakeun ku syara’ eta aya 6 :
  • Jalma anu ninggalkeun kana sholat karna ingkar, atawa nolak, atawa kedul migawe sholat.
  • Jalma anu mukhshon (jalma anu geus ngajima’ kalawan make aqad nikah anu sah, tuluy ngazinahan awewe/ lalaki sejen).
  • Kafir harbi (kafir anu ngamusuhan kajalma muslim).
  • Jalma murtad (jalma anu kaluar tina ajaran islam, rek ku paniatan, ucapan, atawa patekadan).
  • Anjing galak.
  • Celeng/ Bagong/ Babi.
 1. Gering

Hokum migawe tayamum pikeun jalma anu gering eta aya tilu ;

 1. Wajib. Nyaeta dimana-mana sieun cilaka, maot bilaman make cai.
 2. Mubah. Nyaeta dimana-mana make cai maka geringna bakal tambah parah, lila cageur, nimbulkeun cacad anu katinggali, atawa ngilangkeun anggota.
 3. Haram. Nyaeta dimana-mana geringna biyasa, hartina lamun make cai henteu matak ngabahayakeun.

 

IV.Syarat Tayamum.

 1. Kudu make taneuh anu alus.

Syarat taneuh anu alus ;

 • Kudu suci, henteu meunang taneuh anu mutanajis.
 • Anu nyucikeun, henteu meunang make taneuh anu musta’mal (taneuh anu nyesa dina anggota tayamum, atawa taneuh anu murag saba’da di usapkeun).
 • Kudu taneuh anu murni, hartina taneuh anu can kacampuran ku perkara sejen seperti ku tipung, keusik, bedak dll.
 • Taneuhna kudu aya kebulan, ieu menurut Imam Syafi’I jeung Imam Ahmad.
 1. Kudu ngamaksud kana taneuh.
 2. Kudu ngilangkeun heula najis dina anggota tayamum.
 3. Kudu madep ka qiblat, ieu menurut Imam Ibnu Hajar Al haitani. Anapon menurut Imam Romli mah henteu kudu madep ka qiblat.
 4. Kudu asup waktu, sebab tayamum kaasup tloharoh darurot.
 5. Kudu tayamum pikeun tiap-tiap fardlu.
 6. Kudu neangan cai, lamun tayamumna karna euweuh cai.

V.Fardlu Tayamum.

1.   Ã™†Ã™ŽÃ™‚ْلُ التُّرَابِ(mindahkeun taneuh timana wae tempat kana rarai jeung panangan).

2. Niat. Ari waktuna niat dina tayamum nyaeta ti mimiti mindahkeun taneuh nepi kana ngusap wajah bari niat dawam (henteu pegat). Lafadzna niat nyaeta ;

نَوَّيْتُ التَّيّمُمَ لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فرضُ لله تعالى

 1. Ngusap sakabeh wajah.
 2. Ngusap dua panangan.

Batesan panangan menurut syafi’iyah jeung hanafiyah nyaeta ti mimiti tung-tung ramo dua panangan nepika dua siku. Ieu menurut qoul Jadid Imam Syafi’i anu didukung ku Imam Nawawi sareng Rofi’i dina Kitab Roudloh. Anapon manurut qoul Qodim Imam Sysfi’i nyaeta batesan panangan dina tayamum teh nyaeta ti mimiti tung-tung ramo nepika pigheulangan.

 Anapon menurut malikiyah jeung hanabilah nyaeta ti mimiti tung-tung ramo dua panangan nepika dua pigeulangan. (Fiqhul Islam. Juz 1. Halaman 43)

 1. Tartib ( وَضْعُ شَيْءٍ فِى مَرْتَبَتِهِ ).

 

 

VI.Pembatalan Tayamum.

Ari anu ngabatalkeun kana tayamum eta aya 3 :

1.Setiap anu ngabatalkeun kana wudlu dimana tayamumna karna ngahilangkeun hadats leutik. Anapon lamun tayamumna karna hadats geode mmaka eta tayamumna henteu ngabatalkeun kana wudlu.

2.Murtad.

3.Nyangka kana ayana cai lamun tayamumna karna teu ayana cai.

Dina masalah batal jeung henteu namah eta ikhtilaf, kumaha situasi jeung kondisi ((حسب الظروف.

 • Ø Dimana nyangka kana ayana cai teh samemeh midamel sholat, jeung antara eta jalma jeung caina henteu aya anu ngahalangan, maka tayamumna batal.
 • Ø Dimana nyangka kana ayana cai teh samemeh midamel sholat, ngan antara eta cai jeung jalma teh aya anu ngahalngan, seperti sato galak atawa musuh, maka tayamumna batal.
 • Ø Dimana nyangka kana ayana cai teh saba’da midamel sholat (ker sholat atawa beres sholat), maka henteu batal tayamumna. Jadi sholatna oge henteu batal jeung henteu kudu diqodoan.

Anapon lamun yakin kana ayana caimah eta Tafshil (terperinci) ;

 • Lamun sholatna di imah, bari henteu hese neangana cai, maka sholatna batal jeung tayamumna oge batal.
 • Lamun sholatna dijalan (Musafir), bari hese neangan caina, maka sholatna sah jeung tayamumna henteu batal. (Taqriiru Syadiidah. Halaman 156)

VII.Pasunnatan Tayamum.

 1. Sadaya pasunntan anu aya dina pasunnatan wudlu kecuali kekemu, ngingsrek cai kana pangamung, ngusap dua panangan, nyela-nyela janggot pikeun pameget jeung gawe tilu kali. Dina tayamum mah dua kali jeung ditambahan ku ngarenggangkeun ramo-ramo.

Dina wudlu pangna disunnatkeun tilu kali, nyaeta ; Nalika pertama Rosul wudlu ngan sakali, terus dua kali, terus tilu kali. Jadi madzhab Syafi’iyah nyimpulkeun bahwa Roosul wudluna tilu kali-tilu kali. Makruh hukumna lamun leuwih ti tilu kali, sebab kaasup Ishrof (leuleuwiheun). Syarah Bukhori

 1. Ngeprukeun taneh samemeh tayamum.
 2. Ulah ngangakatkeun panangan tina anggota tayamum samemeh sampurna ngusapna.
 3. Ngalaan ali/ cin-cin.

Ulah ngusap kana anggota tayamum nepika beres sholat